Giá

Quá hợp lý để đơn giản hóa quản lý tất cả trại nuôi của bạn.

Free Miễn phí

0 đ/th

 • 5 Ao
 • 1 Trại
 • Quy trình chuẩn

Bas Tiêu chuẩn

165.000 đ/th

 • 10 Ao
 • 02 Trại
 • Quy trình chuẩn
 • Ưu tiên hỗ trợ

Std Tiêu chuẩn

410.000 đ/th

 • 20 Ao
 • 5 Trại
 • Quy trình tùy chỉnh
 • Hỗ trợ điện thoại

Pro Cao cấp

790.000 đ/th

 • 40 Ao
 • 10 Trại
 • Quy trình tùy chỉnh
 • Hỗ trợ điện thoại
 • Đào tạo