Chính sách bảo mật của Tepbac

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Khi sử dụng dich vụ của Tepbac, bạn đã tin tưởng và cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.

Dữ liệu nào chúng tôi thu thập

Với mục đích để dịch vụ của chúng tôi thuận tiện hơn và hữu ích hơn, dữ liệu của bạn hỗ trợ việc này.

Dữ liệu thao tác và dữ liệu công cụ mà bạn sử dụng tương tác với Dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu mà bạn gửi lên hệ thống, bạn có quyền quyết định xóa hoặc lưu trữ lâu dài trên hệ thống Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân, tổ chức của bạn với công ty, cá nhân, tổ chức bên ngoài Tepbac ngoại trừ một trong các trường hợp bên dưới:

Có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với công ty, tổ chức, cá nhân bên ngoài Tepbac chỉ khi có sự đồng ý của bạn.

Vì lý do pháp lý. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Tepbac nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để: đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền; thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng; phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật; bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Tepbac, người dùng của Tepbac hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân một cách công khai và với các đối tác của mình – như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web được liên kết. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai để hiển thị xu hướng về việc sử dụng chung dịch vụ của chúng tôi.

 

Hotline/Viber/Zalo
08888 34 988
Email
info@tepbac.com